Regulamin świadczenia usług tłumaczeń przez Etlumacz.co.uk

§1 Postanowienia ogólne
Wszelkie wykonywane przez Etlumacz.co.uk usługi realizowane są zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz treścią aktualnego cennika, dostepnego na stronie internetowej www.etlumacz.co.uk.
Decydując się na skorzystanie z usług Etlumacz.co.uk zleceniodawca potwierdza, iż akceptuje w całości postanowienia obu powyższych dokumentów.

§2 Sposoby składania zleceń
Podstawowa formę składnia zleceń w Etlumacz.co.uk stanowi ich przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub poczty tradycyjnej. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego w ten sposób zlecenia jest podanie przez zleceniodawce imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci adresu domowego lub adresu e-mail, na który mają zostać wysłane materiały po przetłumaczeniu, dołączenie dokumentów do tłumaczenia oraz dokonanie płatności po otrzymaniu wyceny od zespołu Etlumacz.co.uk.

§3 Przyjmowanie zleceń przez Etlumacz.co.uk
W przypadku każdego składanego zlecenia zleceniodawca otrzymuje najpierw potwierdzenie zarejestrowania złożonego zlecenia wraz z wyceną, a następnie po dokonaniu płatności przez zleceniodawcę informowany jest o przyjęciu złożonego zlecenia do realizacji, przy czym obie powyższe wiadomości przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez zleceniodawcę adres e-mail bądź drogą telefoniczną. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług , Etlumacz.co.uk zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia złożonego zlecenia, co może mieć miejsce kiedy podjęcie się przez Etlumacz.co.uk zlecenia nadesłanego przez zleceniodawcę nie gwarantowałoby obsługi na odpowiednio wysokim poziomie. Etlumacz.co.uk zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zlecenia także w przypadku kiedy przekazane przez zleceniodawcę do tłumaczenia dokumenty zawierają treści obraźliwe lub naruszające czyjeś dobre imię, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia praw lub dóbr osób trzecich. O ewentualnej odmowie przyjęcia przez Etlumacz.co.uk danego zlecenia, wraz z uzasadnieniem, zleceniodawca informowany jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesyłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej, bądź też w drodze komunikacji telefonicznej.

§4 Warunki realizacji zleceń
Tłumaczenia pisemne w trybie zwykłym wykonywane są przez Etlumacz.co.uk w tempie nie przekraczającym 2 stron obliczeniowych na dobę. Zlecenia wymagające szybszego tempa tłumaczenia realizowane są przez Etlumacz.co.uk w trybie ekspres, co wiąże się z wyższą opłatą za stronę obliczeniową – opłata ta zostanie ujęta w wycenie dostarczonej zleceniodawcy wraz z potwierdzeniem otrzymania zlecenia, przy czym w przypadku wykonywanych w tym trybie tłumaczeń Etlumacz.co.uk zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu pomiędzy wiekszą liczbę tłumaczy co może wiązać się z rozbieżnością w zakresie stosowanej przez nich terminologii.
Przy ustalaniu trybu realizacji zlecenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, jak również dnia, w którym składane jest zlecenie. Jeśli nie uzgodniono inaczej, przekazanie Zleceniodawcy przetłumaczonego tekstu następuje nie później niż o godzinie 18:00 dnia stanowiącego ustalony wcześniej termin realizacji zlecenia.
Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone wcześniej tłumaczenie pisemne w dowolnym momencie jego realizacji, przy czym odwołanie to powinno mieć formę pisemną. W przypadku odwołania zleconego wcześniej tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za tę jego część, która zrealizowana została do momentu odwołania zlecenia, jak również do pokrycia wszelkich innych udokumentowanych kosztów, poniesionych przez Etlumacz.co.uk w związku z realizacją zleconego tłumaczenia.
Etlumacz.co.uk zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym na rzecz zleceniodawcy tłumaczeniem, w szczególności do zachowania w tajemnicy treści tłumaczonych dokumentów.

§5 Zasady rozliczania zleceń
Podstawę rozliczenia objętości tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron obliczeniowych, przy czym strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych obejmuje 1500 znaków ze spacjami. Wszystkie pakiety promocyjne odnoszą się tylko i wyłącznie do tłumaczenie nieuwierzytelnianych i nie mogą być wykorzystywane do opłacania tłumaczeń przysięgłych lub certyfikowanych.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych lub certyfikowanych zasady rozliczania zleceń są ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą.

§6 Sposoby przekazywania przetłumaczonych dokumentów zleceniodawcy
W przypadku tłumaczeń nie wymagających uwierzytelnienia Etlumacz.co.uk przekazuje zleceniodawcy tekst tłumaczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (bezpłatnie) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Koszt przekazania przetłumaczonego tekstu za pośrednictwem poczty tradycyjnej ponosi każdorazowo zleceniodawca, przy czym kwota związana z usługa doliczona zostaje do ceny wykonywanego zlecenia.

§7 Format przetłumaczonych dokumentów
W przypadku tłumaczeń niewymagających uwierzytelnienia, przetłumaczony tekst standardowo przekazywany jest zleceniodawcy w formie pliku tekstowego w formacie .doc, .txt .rtf, skanu dokumentu w postaci obrazu .jpg lub w formie wydruku w przypadku wysyłki tekstów drogą poczty tradycyjnej.

§8 Rozpatrywanie reklamacji składanych przez Zleceniodawców
Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację na wykonaną usługę w okresie 24 godzin od momentu wykrycia wadliwości tłumaczenia. Reklamacja złożona zostać musi w formie pisemnej oraz opatrzona odpowiednim uzasadnieniem.
W przypadku uznania zasadności reklamacji złożonej przez zleceniodawcę, Etlumacz.co.uk zobowiązuje się dokonać w możliwie jak najkrótszym terminie nieodpłatnej korekty wykonanego tłumaczenia.

§9 Zakres odpowiedzialności Etlumacz.co.uk
Etlumacz.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego, spowodowanej na przykład faktem, iż jego autorem jest osoba, dla której język dokumentu źródłowego nie jest językiem ojczystym.

§10 Forma prawna
Witryna etlumacz.co.uk jest własnością firmy Advert2do z siedzibą w:
278B Belswains Lane
Hemel Hempstead
HP3 9XE,
której właścicielem jest Paweł Szerf.

§11 Postanowienia końcowe
Etlumacz.co.uk może podjąć się realizacji zlecenia na warunkach innych niż te określone niniejszym regulaminem świadczenia usług oraz aktualnym cennikiem. Ustalenie obowiązujących warunków realizacji zlecenia następuje w takim przypadku w formie odrębnej umowy, zawieranej przez Etlumacz.co.uk ze Zleceniodawcą.
Etlumacz.co.uk zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w obrębie aktualnego cennika usług jak i też w obrębię niniejszego Regulaminu świadczenia usług.